Menu

Obec Vacenovice
ObecVacenovice

Rezervace víceúčelového hřiště

Provozní řád víceúčelového hřiště Vacenovice

 

Čl. I

Využívání hřiště

 1. Tento provozní řád vydává Obec Vacenovice za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času, zejména mládeže ve Vacenovicích za maximálního bezpečí všech návštěvníků víceúčelového hřiště.
 2. Zřizovatelem víceúčelového hřiště je obec Vacenovice, který pro zabezpečení chodu hřiště jmenuje správce hřiště SK Vacenovice (dále jen „správce“).
 3. Víceúčelové hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, basketbal, badminton, fotbal, házená, volejbal, nohejbal a cvičení).
 4. Uživatelem víceúčelového hřiště (dále jen „uživatel“) je jednotlivec nebo skupina osob, která splní podmínky tohoto provozního řádu a správce hřiště mu předal klíče od hřiště.
 5. Dětem mladším 15 let je vstup povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 6. Dětem mladším 18 let je vstup povolen pouze, pokud objednávka a následné vyúčtování, bude vystaveno na osobu starší 18 let, která bude odpovědná za bezpečnost, pořádek, kontrolu hrací plochy a zařízení, dodržení smluveného času a za úhradu úplaty, viz článek II, odstavec 2.

 

Čl. II

Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel má právo:
 1. využívat hřiště za úplatu, po objednanou dobu, k určeným sportům s ohledem na klimatické podmínky a používat veškeré vybavení hřiště (sloupy, sítě, ucpávky sloupů, případně míče), včetně osvětlení.

 Uživatel je povinen:

 1. dodržovat smluvený čas pro vyzvednutí klíčů od hřiště 15 min. před zahájením objednané hrací doby a tyto předat 15 minut po uplynutí objednané hrací doby správci hřiště, dodržovat čas pro hru a provozovat dohodnutý druh sportu,
 2. dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku, šetřit obecní majetek a při jeho poškození toto ohlásit správci,
 3. vstupovat na hřiště jen ve sportovní obuvi pro sálové sporty (světlá podrážka, bez špuntů, hrotů a podobně),
 4. zkontrolovat hrací plochu, zařízení či výbavu před zahájením pronájmu, pokud uživatel neupozorní správce na případné poškození hřiště nebo jeho zařízení či výbavu, má se za to, že toto poškození způsobil sám a musí škodu nahradit,
 5. uvést hrací plochu hřiště do původního stavu po skončení činnosti,
 6. nahradit škodu, kterou způsobil na hřišti a jeho zařízení či výbavě,
 7. vrátit klíče a zapůjčenou výbavu správci hřiště po uplynutí času výpůjčky,
 8. respektovat jakékoli rozhodnutí správce, včetně opuštění hřiště na jeho výzvu.

Čl. III

Správce hřiště

 1. Správcem hřiště Vacenovice je osoba starší 18 let, se kterou SK Vacenovice uzavře  dohodu o provedení práce.
 2. Správce v plném rozsahu odpovídá za provoz hřiště, vydává klíče, předává a přebírá hřiště oproti podpisu dle Knihy výpůjčky hřiště.
 3. Správce hřiště má právo kontrolovat dodržování tohoto řádu a v případě, že není dodržován vykázat uživatele z hřiště, případně vyžádat pomoc k zabezpečení veřejného pořádku.
 4. V případě nahlášené, nebo zjištěné závady sepíše s uživatelem protokol. Rozhodne o případném uzavření či omezení provozu hřiště a následně předá protokol k řešení na Obecní úřad Vacenovice. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz víceúčelového hřiště je  správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat uživateli, který si hřiště objednal k výpůjčce.

 

Čl. IV

Provoz a správa hřiště

 1. Provoz hřiště bude probíhat v závislosti na klimatických podmínkách a stavu hřiště.
 2. Denní provozní doba hřiště je od 08:00 – 21:00 hodin.
 3. Konání obecních akcí má přednost před konáním akcí jiného uživatele.
 4. Nelze-li ze strany uživatele-objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen zrušit svou objednávku na pronájem víceúčelového hřiště nejpozději 2 hodiny před objednanou hrací dobou, a to telefonicky správci víceúčelového hřiště na čísle: 604 313 826. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

 

Čl. V

Vyúčtování a úhrada

 

 1. Správce hřiště eviduje a účtuje skutečně využité hodiny zaokrouhlené na 30 minut směrem nahoru, a to i hodiny pouze objednané, pokud nebudou zrušeny v termínech a dle pravidel výše uvedených. Cena za používání víceúčelového hřiště + vybavení pro jednotlivé sporty poskytované zdarma - např. branky, sítě apod. je stanovena v ceníku schváleném zastupitelstvem obce Vacenovice, který je k nahlédnutí u správce, na Obecním úřadě Vacenovice a na webových stránkách www.vacenovice.cz.
 2. Správce je oprávněn v mimořádných případech i zrušit nebo navrhnout přesun plánovaných akcí, tréninků či cvičení nebo navrhnout změnu jejich rozvrhu. Uživatel nebo pořadatel již při sjednávání těchto akcí nebo jejich rozvrhu se správcem hřiště bere na vědomí, že v těchto mimořádných případech má nárok pouze na vrácení zaplacených nevyužitých hodin a nelze uplatňovat úhradu jiných nákladů nebo škod v této souvislosti vzniklých - za tyto nenese správce ani Obec Vacenovice žádnou odpovědnost.
 3. Platba za užívání víceúčelového hřiště bude hrazena předem správci hřiště v hotovosti proti příjmovému účetnímu dokladu, pokud není se správcem předem dohodnuto jinak.
 4. Neuhrazení sjednané částky je důvodem pro vyřazení konkrétního uživatele z užívání víceúčelového hřiště. K dlužné částce budou účtovány úroky z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.
 5. Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby má zřizovatel/správce právo tréninkové cvičební hodiny zrušit. O zrušení z tohoto důvodu jsou trenéři, cvičitelé apod. informováni, a to přímo na jejich telefonní číslo. Každý trenér, cvičitel apod. je povinen sdělit zřizovateli/správci možný kontakt - telefon.
 6. Při pořádání turnajů a soutěží může zřizovatel/správce požadovat uzavření závazné Smlouvy či objednávky a  na uživateli požadovat zálohu až do výše 50% z celkové částky objednaných účtovaných hodin. Pokud zodpovědné osoby nezruší sportovní akci u správce v dostatečném předstihu, jsou sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: do 12 hodin před sjednaným termínem v plném rozsahu, do 48 hodin ve výši 50%, do 72 hodin ve výši 25%.
 7. Podle bodu 6/čl. V bude záloha či její poměrná část použita k uhrazení storno poplatků, případně odečtena z doplatku do stanovené výše ve prospěch provozovatele/správce.

 

 

Čl. VI

Ceník pronájmu

 

 1. Cena je účtována za hodinu.
 2. Pronájem je zahájen a končí v čase zarezervovaném v rezervačním systému.
 3. Bez využití venkovního osvětlení je cena 100 Kč za hodinu.
 4. S využitím venkovního osvětlení je cena 150 Kč za hodinu.

 

Čl. VII

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 1. V areálu víceúčelového hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo
   poškozování vyznačené plochy a jeho okolí.
 2. Je zakázáno na ploše (plochu) hřiště:
   - kouřit a odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
   - vstupovat v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem, apod.,
   - vpouštět zvířata,
   - manipulovat s ostrými předměty v blízkosti ochranných sítí, nebo na ně šplhat,
   - vjíždět na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech a podobně,
   - vstupovat na hřiště mimo vyhrazenou provozní dobu a jinak než vstupními  vrátky,
   - přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa a bez dohledu správce či po domluvě s ním,
   - vnášet a konzumovat alkoholické nápoje (včetně drog) a jídlo všeho druhu, včetně žvýkaček,
   - vstupovat podnapilým osobám a osobám, které nejsou aktivními ve hře (divákům),                
   - vnášet chemické látky, zapálené předměty a hořící látky, 
   - využívat ochranných sítí a bočního hrazení k nakopávání míčů.
 3. Pro všechny uživatele platí, že před nástupem na víceúčelové hřiště
  se dostatečně seznámí s tímto provozním řádem a budou bezpodmínečně
  dodržovat dohodnuté časy zahájení a ukončení hry.
 4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani
  jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí (například hlukem).

Čl. VIII

Nedodržování provozního řádu a další ustanovení

 1. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci
  hřiště či Obecnímu úřadu ve Vacenovicích.
 2. Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za úrazy a ztráty osobních věcí uživatele.

 

Tento provozní řád schválila Ing. Jana Bačíková, starostka obce

Ve Vacenovicích 08. 11. 2018                     

 

Mobilní číslo na správce víceúčelového hřiště 608 983 874.

V případě, že nedostanete do 24 hodin potvrzení či zamítnutí rezervace, volejte správci hřiště. 

Rezervace

Rezervace online - v současné době rezervace pouze telefonicky!

( Kliknutím na tlačítko REZERVACE souhlasím s provozním řádem. )

Kyjovské Slovácko v pohybu

Jak na INTERNET

jak na net

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:135
TÝDEN:3425
CELKEM:1381043

Aktuální stavy toků

21.4.2024 09:00

Aktuální výška:

180 cm

21.4.2024 10:00

Aktuální výška:

24 cm

21.4.2024 10:00

Aktuální výška:

23 cm

21.4.2024 10:00

Aktuální výška:

18 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Strážnice normální
LG Ladná normální
LG Koryčany - přítok normální
LG Koryčany - odtok normální

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Bannery

Banner

 

sos sms

czech point

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 4. 2024
oblačno 7 °C 0 °C
pondělí 22. 4. oblačno 9/2 °C
úterý 23. 4. slabý déšť 9/2 °C
středa 24. 4. déšť 7/4 °C